Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Πλεονεκτήματα

  • Ασφαλής μεταφορά του εργαλείου
  • Για R 60 Professional

Τιμές / Υλικά παράδοσης

 
Τσάντα προστασίας για R 60

Αριθμός παραγγελίας: 1 600 Z00 01C

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: