Slutbrugeraftale ("EULA") for GTC Transfer Software
Ved download indgås der en kontrakt omkring brug af GTC Transfer Software (i det følgende "software") mellem dig og Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (i det følgende "Bosch"). Ved download accepterer du følgende betingelser.

Ved brug af GTC Transfer Software kan du overføre data fra din GTC 400 C Professional termiske billedbehandlingsenhed via en USB-grænseflade til en pc (der findes oplysninger om systemkrav på Boschs webside på www.bosch-pt.com).
 1. Brug:
  1. Bemærk sikkerheds- og betjeningsinstruktionerne i brugermanualen til GTC 400 C Professional. Instruktionerne findes også på internettet (www.bosch-pt.com).
  2. Efter download af softwaren tildeler Bosch dig en royaltyfri, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar ret til at bruge softwaren på en computerenhed, der ejes af dig eller er i din besiddelse, som softwaren kan bruges til i overensstemmelse med de systemkrav, du kan få vist, før du accepterer disse vilkår.
  3. Anvendelsesretten omfatter ikke tilvejebringelse af softwaren via et netværk af hensyn til samtidig brug på flere forskellige brugerterminaler. Du må ikke kopiere, distribuere eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjeparter (herunder i form af udlejning, leasing eller udlån). Du har ikke tilladelse til at ændre programkoden til softwaren eller dele deraf, til at udføre reverse engineering, til at dekompilere, adskille eller bestemme kildekoden på nogen måde eller til at oprette afledte arbejder fra den. De grundlæggende, ikke-modificerbare forordninger i paragraf 69d, 69e UrhG [tysk copyrightlov] forbliver dog upåvirkede heraf.
  4. De omtalte forordninger vil således også være gældende for alle opdateringer/opgraderinger samt programmodifikationer for softwaren som er leveret til dig af Bosch til download, i det omfang disse ikke udgør indholdet af en separat aftale. I så tilfælde forbliver forordningerne i bestemmelserne alene gældende for den pågældende opdatering/opgradering eller programmodifikation.
  5. Bosch forbeholder sig retten til alle øvrige rettigheder til softwaren (herunder eksisterende copyrights og ret til at anmode om industrielle ejendomsrettigheder såsom patenter, arbejdsmodelpatenter m.v.).

 2. Brug af tredjepartssoftware:
  1. Softwaren kædes sammen med Crystal Reports for Visual Studio .NET (i det følgende "Runtime Software") fra Crystal Decisions, Inc. (i det følgende "Crystal Decisions").
  2. Du accepterer ikke at ville modificere, adskille, dekompilere, oversætte, adaptere eller foretage reverse engineering af Runtime Software eller noget rapportfilformat (.RPT).
  3. Du accepterer ikke at ville bruge, distribuere eller integrere Runtime Software i nogen overordnet rapportskrivelse eller noget andet produkt til levering af rapporter, der generelt konkurrerer med Crystal Decisions' produktudbud
  4. Du accepterer ikke at ville bruge softwaren på udlejnings- eller timeshare basis eller til at drive et servicebureau til fordel for tredjeparter, medmindre du først ansaffer en programudbyderlicens fra Crystal Decisions.
  5. Du må ikke bruge softwaren eller Runtime Software, sammen eller separat i kombination med servermiljøer som del af et rapportdistributionssystem uden at indhente en yderligere licens fra Crystal Decisions.
  6. Du må kun installere Runtime Software på én server i hvert servermiljø, og kun én forekomst af Runtime Software pr. server/webprogram må bruges på den pågældende server ad gangen.

 3. Forpligtelse til at samarbejde:
  1. Ved brug af softwaren skal du sørge for den nødvendige rettidige omhu ved brug af softwaren eller GTC 400 C Professional. Der skal tages højde for erhvervssikkerhed (f.eks. sikkerhedskopiering af dine data i tilfælde af, at de går tabt), navnlig ved brug af softwaren.
  2. De resultater, der genereres af softwaren, skal valideres før brug. På samme måde er du forpligtet til jævnligt at oprette en sikkerhedskopi af dine data med henblik på at sikre, at de kan reproduceres i tilfælde af, at de går tabt.

 4. Indsamling/brug af data:
  1. Softwaren indsamler ikke nogen personlige data.

 5. Garanti, ansvar:
  1. For mangler og mangler i titel, uanset retsgrundlag, er Bosch kun ansvarlig i det omfang, Bosch har udvist bedragerisk adfærd, som har skjult de respektive mangler eller mangler i titel. I modsat fald er Bosch, dets juridiske repræsentanter og dets stedfortrædende agenter, som honorerer en forpligtelse [Erfüllungsgehilfen], pga. den vederlagsfri tilvejebringelse af softwaren kun forpligtet til at udbetale erstatning for skader, der opstår i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom forseelse. Krav, der fremsættes under den tyske produktansvarslov [Produkthaftungsgesetz], forbliver upåvirkede.
  2. Bosch udbetaler erstatning for overtrædelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser i tilfælde af (i) hensigtsmæssig eller grov uagtsomhed, (ii) uagtsom eller forsætlig dødelig skade, fysisk skade eller skade på helbred, iii) pga. forudsættelse af en kvalitets- eller holdbarhedsgaranti eller (iv) på grund af lovpligtigt ansvar iht. den tyske produktansvarslov eller pga. øvrige obligatoriske forpligtelser. Ansvar for skader, der overskrider det, som er omtalt i foregående sætning, udelukkes uanset kravets beskaffenhed.

 6. Kontraktens løbetid, ophør af brug:
  1. Licensaftalen er gældende for bestandigt. Parternes ret til at varsle permanent ophør af legitime årsager forbliver upåvirket. Der opstå i særdeleshed legitim årsag, hvis brugsrettighederne iht. denne licensaftale er blevet overskredet, eller rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt er blevet overtrådt på anden måde, og det kan derfor ikke forventes, at licensaftalen for Bosch af denne grund kan fortsættes.
  2. I tilfælde af opsigelse af denne kontrakt skal brug af softwaren øjeblikkeligt ophøre, og softwaren samt evt. kopier af den, skal slettes permanent.

 7. Overførsel/tilknytning:
  1. I det omfang du afstår din enhed, som softwaren er installeret på, midlertidigt og uden beregning til en tredjepart, forbliver du ansvarlig for overholdelsen af bestemmelserne i denne aftale. Øvrige overførsler af anvendelsesrettigheder kræver vores udtrykkelige samtykke. Overførbarheden kan yderligere udelukkes ved brug af teknisk blokering af den leverandør, som softwaren distribueres af.

 8. Gældende lovgivning, jurisdiktion:
  1. Den afgørende lov i Forbundsrepublikken Tyskland er gældende med undtagelse af de forordninger, som er omfattet af FN's konvektion vedr. kontrakter omhandlende internationale salg af varer. Hvis du ikke er forbruger eller har fast bopæl i Tyskland, vil stedet for jurisdiktion for alle tvister, der opstår pga. eller i forbindelse med denne aftale, være Stuttgart i Tyskland.
  2. Denne EULA er underlagt tysk lov. Dette lovvalg betyder dog ikke, at brugeren er frataget den retslige beskyttelse, der følger af ufravigelig lovgivning i brugerens eget land (gunstighedsprincippet).

 9. Diverse:
  1. Hvis væsentlige forordninger eller dele af kontrakten viser sig at at være ineffektive, forbliver de øvrige forordninger og dele af kontrakten gyldige.
  2. Hvis der opstår problemet med brug af softwaren, bedes du rette henvendelse til følgende adresser: GTC.transfersoftware@de.bosch.com

Accepter og download