Slut Användares Licens Överenskommelse ("EULA") for GTC överföringsprogramvara
Vid nedladdning upprättas ett avtal mellan dig som användare av GTCöverföringsprogramvara (hädanefter kallad “programvara”) och Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (hädanefter kallad “Bosch”). Vid nedladdningen förklarar du dig vara överens med oss enligt följande villkor.

Genom att använda GTC överföringsprogramvara kan Du överföra data från din GTC 400 C Professionellavärmekamera via USB gränssnitt till en PC(för systemkrav, se Bosch hemsida på www.bosch-pt.com).
 1. Användning:
  1. Vänligen observera säkerhets- och körinstruktionerna, som finns i användar-manualenför Professional GTC 400 C på internet (www.bosch-pt.com).
  2. Efter nedladdningen av programvaran, ska Bosch utan kostnad garantera dig ett fritt,icke-överförbart, icke-exklusivt, förstahandskontrakt för att använda programvaran på en dator som ägs av dig eller är tillgänglig för dig, på vilken programvaran kan köras i enlighet med systemkraven, som du måste läsa igenom innan du godkänner dessa villkor.
  3. Rätten att använda denna programvara inkluderar inte tillhandahållande av programvaran via ett nätverk för samtidig användning på flera dataterminaler. Du har inte rätt att kopiera, distribuera eller på annat sätt göra programvaran tillgänglig för tredje part (inklusiveuthyrning, leasing, utlåning). Du har inte rätt att förändra programkoden för programvaran eller delar av densamma, att köra motorn baklänges, att ta isär eller sätta ihop källkoden på annat sätt eller att förbereda avledningar. Dessa villkor är obligatoriska och icke-föränderliga regler enligt Artiklarna 69d, 69e i UrhG [tysk lag om copyright] vilka ska förbli opåverkade härigenom.
  4. Tidigare nämnda provisioner ska också gälla för alla uppdateringar/uppgraderingaroch programändringar för tillhandahållen programvara från Bosch vad det gäller nedladdning, såvitt detta inte har avtalats om i en separat överenskommelse. I detta fall gäller provisioner enligt gällande regler för respektive uppdatering/uppgradering eller programändring, vilka ska tillämpas exklusivt.
  5. Bosch reserverar sig för rätten till alla andra rättigheter för programvaran (inklusive all existerande copyright och rätten att ansöka om industriella egendomsrättigheter såsom patent och patent för respektive modelletc).

 2. Användning av programvara från tredje part:
  1. Programvaran är länkad till Crystal Reports for Visual Studio .NET (hädanefter kallad “the Runtimes programvara”) från Crystal Decisions, Inc. (hädanefter kallad “Crystal Decisions”).
  2. Du är överens om att inte förändra, ta isär eller sätta ihop, översätta, anpassa eller at köra motorn baklänges förRuntime Software eller rapporteni (.RPT) format.
  3. Du samtycker till att inte använda dig av, distribuera eller integrera Runtimes programvara för något allmänt syfte för att skriva rapporter eller rapportera leveranser av produkter som är generellt konkurrerande med Crystal Decisions produkterbjudanden.
  4. Du samtycker till att inte använda programvaran på uthyrningsbasis eller att använda den som en servicebyrå som gagnar tredje part såvida du inte först inhämtar en Licens för applikationer och serviceleverantörer från Crystal Decisions.
  5. Du får inte använda denna programvara eller Runtimes programvara tillsammans eller separat eller i kombination med andra servrar, som en del av ett rapporteringssystem, utan att erhålla en tilläggslicens från Crystal Decisions.
  6. Du får endast installera Runtimes programvara på en server och Runtimes programvara får endast köras vid ett tillfälle, Runtimes programvara får endast installeras en gång per server/webapplikation, vilkenfår användas på servern vid ett tillfälle.

 3. Krav påsamarbete:
  1. När du använder programvaran ska du observera nödvändigheten av försiktighet vid användning av programmet liksom av GTC 400 C. För säkerhets skull måste yrkesmässiga hänsyn tas (t.ex. backup på dina data vid eventuell förlust),detta speciellt med tanke på användningen av programvaran.
  2. De resultat som genereras av programvaran måste värderas innan de används. Av denna anledning måste du alltså ta backup av dina data med regelbundna intervall, för att tillse att dessa kan reproduceras vid eventuell förlust.

 4. Datainsamling/-användning:
  1. Programmet samlar inte in personuppgifter.

 5. Garantier, giltighetstid:
  1. För produktdefekter och för felaktigheter vad det gäller titlar, oavsett juridisk orsak, ska Bosch hållas skyldiga endast om Bosch har dolt dessa respektive fel. Annars, är Bosch och deras juridiska representanter och återförsäljare engagerade i att genomföra denna skyldighet [Uppfyllandeplikt] och ska beroende på provisionen för programvaran, endast gälla för att kompensera alla tänkbara skador som kan uppkomma utan avsikter eller av grov försummelse. Krav ska kunna ställas enligt tysk produktlag [Produkthaftungsgesetz] och kan inte påverkas.
  2. Bosch betalar inte ut ersättning för skador på grund av avtalsbrott eller vid (i) avsiktlig eller grov försummelse, (ii) slarv eller avsiktlig omfattande personskada, fysiskt eller på annat sätt ett hot mot hälsan, (iii) vad det gäller kvalitets-eller varaktighetsgaranti eller (iv) obligatoriska garantiregler som gäller enligt German Product LiabilityActeller vad det gäller annan obligatorisk giltighet. Giltigheten för skador som går utanför vad som innefattas av ovanstående exkluderas oberoende av bakgrunden till kravet.

 6. Avtalsvillkor, avslutadanvändning:
  1. Licensöverenskommelsen gäller för en förbestämd tid. Rätten för parterna att meddela om avslut av godkänd orsak påverkas inte. Godkänd orsak anges specifikt om användarrättigheterna enligt denna överenskommelse har överskridits eller rättigheter och krav i detta avtal har brutits på ett eller annat sätt och någon förlängning av avtalet inte kan förväntas av Bosch av denna anledning.
  2. I händelse av avslutande av detta avtal, ska användningen av denna programvara omedelbart stoppas och programvaran liksom alla kopior av densamma ska raderas i sin helhet.

 7. Överföring/signering:
  1. Såvida du inte återställer din enhet på vilken programvaran är installerad, tillfälligt eller tillåter tredje part att gratis använda densamma, förblir du ansvarig för att erlägga provisionenligt detta avtal. All annan överföring av användarrättigheterna kräver vårt uttryckliga samtycke. Överföringen kan dessutom tillfälligt brytas på grund av tekniska orsaker av leverantörensom distribuerar programvaran.

 8. Tillämplig lag, domsaga:
  1. Förstahandsdomstol för Tyska Förbundsrepubliken gäller med undantag för provisioner från FNs konventioner för försäljning av internationella varor. Såvida Du inte är konsument eller har någon fast domsaga i Tyskland ska alla dispyter som uppkommer beroende på eller i anslutning till denna överenskommelse avgöras i Stuttgart, Tyskland.
  2. Detta användaravtal lyder under tysk lag. Detta innebär inte att användaren förlorar det skydd som tillfaller denne genom de lagar som gäller på dennes bostadsort och som inte får kringgås i i detta avtal.

 9. Övrigt:
  1. Om individuellaprovisioner eller delar av avtalet bli ineffektivt, äger dock återstående provisioner och delar av avtalet laga kraft.
  2. B2. I händelse av problem som gäller användningen av programvaran, vänligen kontakta oss på följande adress: GTC.transfersoftware@de.bosch.com

Godkänn och ladda ner