SÄHKÖTYÖKALUJEN JA MITTALAITTEIDEN TEKNISET OMINAISUUDET

Robert Bosch Power Tools GmbH:n tuotteet on kehitetty ja valmistettu korkeiden laatustandardien ja yleisesti hyväksyttyjen tekniikan sääntöjen mukaisesti. Tuotteidemme tekniset tiedot ja toiminnot tarkistetaan säännöllisesti kehitystyön ja sarjatuotannon aikana tilastollisin menetelmin. Tällä varmistamme, että tuotteet täyttävät mahdollisimman optimaalisesti laatustandardiemme vaatimukset ja käyttäjien odotukset.

On kuitenkin normaalia, että työkalujen todellinen suorituskyky vaihtelee laitekohtaisesti. Työkalun käyttökohteet ja ympäristöolosuhteet vaikuttavat tähän merkittävästi. Asiaankuuluvat tekniset tiedot esim. pakkauksissa ja käsikirjoissa viittaavat keskiarvoihin ja koskevat uusia tuotteita ja tarvikkeita. Alla olevasta esimerkistä saat yleiskatsauksen tärkeimmistä sähkötyökalun todelliseen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä laitteen käyttötarkoituksen ja ympäristöolosuhteiden suhteen.

TYYPILLISET KUVAKKEET JA ARVOT
voivat vaihdella mallista riippuen

Teho

Verkkovirtakäyttöisten tuotteiden nimellinen teho mitataan standardin IEC 62841-1 mukaisesti.
Johdottomien (akkukäyttöisten) tuotteiden ekvivalentti teho ilmoittaa suorituskyvyn verrattuna vastaaviin verkkovirtakäyttöisiin tuotteisiin. Ekvivalentti teho riippuu akun kapasiteetista, tyypistä, lataustilasta, lämpötilasta ja kunnosta/iästä.

Nopeus

Sähkötyökalujen pyörimisnopeus on ilmoitettu kuormittamattoman tyhjäkäynnin maksimiarvona, jota ei ylitetä epäsoveltuvien käyttötarvikkeiden aiheuttamien onnettomuuksien välttämiseksi. Useat tekijät vaikuttavat siihen, esim.:

 • Valittu vaihde
 • Työkalun tila, kuten sen sisäänajotila ja lämpötila, jotka vaikuttavat akun suorituskykyyn ja sisäisen voitelun viskositeettiin
 • Sähköjännite ja -virta, akun varaustila
 • Käyttötarvikkeen mittojen ja massan aiheuttama kuormitus

Ruuvin Ø

Useat tekijät vaikuttavat sähkötyökalujen ruuvaustehoon, esim.:

 • Käyttökohde, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), ruuvien mitoista jne.
 • Ruuvauskärkien tyyppi, laatu ja tila (käyttökohteeseen sopiva) ja ruuvien ominaisuudet (täys-/osakierre, ruuvin kannan tyyppi, pinnoite, laatu jne.)
 • Pyörimisnopeus (käytä 1. vaihdetta pehmeämmälle vääntömomentille)
 • Akun tyyppi ja lataustila
 • Työskentelytekniikat, esim. painamisvoima
Vääntömomentti

Useat eri tekijät vaikuttavat sähkötyökalujen vääntömomenttiin (pehmeä, kova, maks.), esim.:

 • Kytketty vaihde
 • Käyttötarvikkeen tyyppi ja tila (esim. jäykkyys, välys työkalun ja terän välillä)
 • Työkalun kuluneisuus
 • Työskentelytekniikat, kuten työkalun pitämiseen/painamiseen käytettävä voima ja työkappaleen/työkappaleiden kiinnitys
 • Akun tyyppi ja lataustila
 • Akun ja työkalun lämpötila

Iskuruuvinvääntimien ja iskumutterinvääntimien kiristysmomenttiin vaikuttaa useita eri tekijöitä, esim.:

 • Käyttötarvikkeen tyyppi ja tila (esim. jäykkyys, välys työkalun ja terän välillä)
 • Pultin koko, tyyppi, pituus jne.
 • Työkalun kuluneisuus
 • Työskentelytekniikat, kuten työkalun pitämiseen/painamiseen käytettävä voima ja työkappaleen/työkappaleiden kiinnitys
 • Akun tyyppi ja lataustila
 • Akun ja työkalun lämpötila
 • Säädetty kierrosluku

Iskuruuvinvääntimien ja iskumutterinvääntimien irrotusmomenttiin vaikuttaa useita eri tekijöitä, esim.:

 • Käyttötarvikkeen tyyppi ja tila (esim. jäykkyys, välys työkalun ja terän välillä)
 • Pultin koko, tyyppi, pituus jne.
 • Työkalun kuluneisuus
 • Työskentelytekniikat, kuten työkalun pitämiseen/painamiseen käytettävä voima ja työkappaleen/työkappaleiden kiinnitys
 • Akun tyyppi ja lataustila
 • Akun ja työkalun lämpötila
 • Säädetty kierrosluku
 • Ruoste, maali yms. pultissa/mutterissa
Koko

Porakoneen pituus mitataan avoimen istukan kanssa.

Teho

Sähkötyökalujen sahaus-, poraus-, jyrsintä-, leikkaus- ja valaisutehoon vaikuttaa useita eri tekijöitä, esim.:
Käyttötarvikkeen tyyppi, laatu ja tila (sopivan terän, ruuvauskärjen jne. valinta)

 • Ulkoinen kuormitusprofiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), käyttötarvikkeen mitoista, leikkaussyvyydestä jne.
 • Kunnolla kiinnitetty työkappale/kone – esim. ei tärinää jiirisahaustyössä
 • Voitelu joissakin käyttökohteissa
 • Työskentelytekniikat, esim. painamisvoima tai puun syiden suunta suhteessa leikkaussuuntaan
 • Akun tyyppi ja lataustila
Latausaika

Akkujen latausaikaan vaikuttaa useita eri tekijöitä, esim.:

 • Akun lataustila ennen latauksen aloittamista
 • Ympäristön lämpötila ja akun lämpötila
 • Akun kunto

Li-ion-akut vanhenevat elinkaarensa aikana, mikä heikentää akun kuntoa (käytettävän akun kapasiteetin lasku)
Vanhenemisaste riippuu akun käyttöhistoriasta, esimerkiksi latausjaksojen määrästä, lataustyypistä (nopea, hidas), purkamistasoista (käyttäminen aina "tyhjäksi" saattaa ajan myötä alentaa akun kapasiteettia) ja käyttökohteen vaatimasta tehotasosta.

Iskuluku

Useat eri tekijät vaikuttavat sähkötyökalujen iskulukuun (esim. iskua minuutissa), esim.:

 • Työkalun tila, kuten sen sisäänajotila ja lämpötila, jotka vaikuttavat akun suorituskykyyn ja sisäisen voitelun viskositeettiin
 • Sähköjännite ja -virta, akun varaustila
 • Käyttötarvikkeen mittojen ja massan aiheuttama kuormitus
Iskuenergia

Sähkötyökalujen iskuenergia mitataan EPTA Procedure 05:2016 -ohjeiden mukaisesti ja useat eri tekijät vaikuttavat siihen, esim.:

 • Poranterän koko (isot poravasarat ovat tehokkaampia suurilla poranterillä, pienet porakoneet pienillä terillä).
 • Painamisvoima (poravasarat: painaminen ei nopeuta työtä; iskuporakoneet: painaminen nopeuttaa työtä)
 • Työkalun ja akun tila (esim. lämpötila)
 • Ympäristön paine ja lämpötila
Akun käyttöaika

Useat eri tekijät vaikuttavat akkukäyttöisten tuotteiden akun käyttöaikaan, esimerkiksi:

 • Ulkoinen kuormitusprofiili, johon vaikuttavat:
  • Työkappaleen materiaaliominaisuudet (esim. ruohon korkeus ja tiheys, puun tiheys jne.)
  • Työkappaleen mitat (esim. renkaiden tilavuus, ruuvien halkaisija ja pituus jne.)
  • Työskentelytekniikat ja -nopeus (esimerkiksi painamisvoima tai leikkuunopeus ja leikkuukaistojen limitys ruohonleikkuussa tai pensasleikkuussa) (pisin käyttöaika saavutetaan tyypillisesti kuormittamattomassa käytössä.)
 • Ympäristön lämpötila – optimaalinen akun suorituskyky saadaan 15-25 °C lämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa akun käyttöaika lyhenee ja teho heikkenee.
 • Akun kunto

Li-ion-akut vanhenevat elinkaarensa aikana, mikä heikentää akun kuntoa (käytettävän akun kapasiteetin lasku)
Vanhenemisaste riippuu akun käyttöhistoriasta, esimerkiksi latausjaksojen määrästä, lataustyypistä (nopea, hidas), purkamistasoista (käyttäminen aina "tyhjäksi" saattaa ajan myötä alentaa akun kapasiteettia) ja käyttökohteen vaatimasta tehotasosta.

Kosteudenkestävyys

IP-suojaus testataan standardoidun menettelyn mukaisesti, esim. IEC 62841.
Ilmoitettu IP-luokitus edustaa koteloiden tarjoamaa suojaustasoa. Suojausaste voi kuitenkin vaihdella, jos sähkötyökalujen kotelot ovat vaurioituneita tai kuluneita.

Imuteho

Virtausnopeus, alipaine ja ilmannopeus riippuvat suodattimen, tiivisteiden ja letkun tilasta. Erityisesti lika voi alentaa näitä arvoja.

Latausvirta

Todellinen latausvirta riippuu akun tyypistä. Se voi vaihdella akun ja latauslaitteen lämpötilan sekä ympäristön lämpötilan mukaan.

Kuumailmapuhaltimien ilman lämpötila

Lämpötila riippuu akun kapasiteetista, tyypistä, lataustilasta, lämpötilasta ja kunnosta/iästä. Se mitataan 20-25 °C ympäristön lämpötilassa.

Paino

Akkutyökalujen paino mitataan ilman akkua, ellei sitä ole erikseen mainittu.
Se on mitattu IEC62841-1, 5.17 & 5.17 tai EPTA Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaisesti.
Työkalujen paino vaihtelee vähäisessä määrin tavanomaisten osien toleranssien mukaan

Kapasiteetti

Käyttöön sopiva akun kapasiteetti riippuu käyttökohteen kuormitusprofiilista.
Li-ion-akut vanhenevat elinkaarensa aikana, mikä vähentää akun käyttökapasiteettia (akun kunnon heikkeneminen).
Vanhenemisaste riippuu akun käyttöhistoriasta, esimerkiksi latausjaksojen määrästä, lataustyypistä (nopea, hidas), purkamistasoista (käyttäminen aina "tyhjäksi" saattaa ajan myötä alentaa akun kapasiteettia) ja käyttökohteen vaatimasta tehotasosta.

Tärinä ja melu

Tärinä- ja melupäästöjen arvot mitataan standardoidun mittausmenettelyn mukaisesti, esim. EN 62841‑2‑x.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöarvot edustavat sähkötyökalun pääkäyttökohteita. Tärinä- ja melupäästöarvot saattavat vaihdella, jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttötarkoituksiin, eri syöttövoimalla, erilaisilla tai kuluneilla käyttötarvikkeilla tai jos työkalu on huonosti huollettu. Tämä voi lisätä merkittävästi tärinä- ja melupäästöjä koko työjakson aikana

Electronic Angle Detection (elektroninen kulman tunnistus)

Absoluuttinen mittaustarkkuus voi vaihdella eri olosuhteiden mukaan (esim. työkalun ja ruuvin keskinäinen kohdistusvirhe
ruuvauskärjen ja/tai sovittimen välillä; viitepinnan tasaisuus jne.)

Vaaitustarkkuus

Useat eri tekijät vaikuttavat mittalaitteiden mittaustarkkuuteen, esim.:

 • Lämpötilan vaihtelut, erittäin korkeat/matalat ympäristön lämpötilat
 • Tärinä, sumu, savu tai suora auringonpaiste
 • Mittauskohteiden materiaali ja koko, kohteiden heijastavuus
 • Mittausmatka
 • Kohteiden syvyys
 • Esineiden materiaali ja koko
 • Alustan materiaali ja ominaisuudet.

Määritetyt arvot ovat oletusarvoja normaaleissa tai suotuisissa ympäristöolosuhteissa.

Lisäksi etäisyysmittalaitteiden toiminnassa on odotettavissa etäisyydestä riippuva poikkeama mm/m (katso lisätietoja käyttöohjeista).
Lisäksi lämpökameroiden ja lämpötunnistimien tarkkuus voi heikentyä tietyssä pintalämpötilassa (katso lisätietoja käyttöohjeista).

Mittausetäisyys

Useat eri tekijät vaikuttavat mittalaitteiden mittausetäisyyteen, esimerkiksi:

 • Taustavalo ja kohteen heijastavuus

Esimerkiksi valkoiseksi maalattu seinä ja heikko taustavalaistus vaikuttavat positiivisesti, tumma seinä ja kirkas taustavalaistus negatiivisesti.

 • Esineiden koko, materiaali ja kunto sekä alustojen homogeenisuus ja kosteus

Esimerkiksi homogeenisella, kuivalla alustalla on positiivinen vaikutus mittausetäisyyteen, kun taas homogeenisella, kostealla alustalla on negatiivinen vaikutus.

Kantama ja syvyys

Useat tekijät vaikuttavat mittalaitteiden kantamaan, esimerkiksi:

 • Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti kantamaan
  (esim. suora auringonpaiste).
Bluetooth

Useat tekijät vaikuttavat Bluetoothin käytettävyyteen/kantamaan, esimerkiksi:

 • Mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen yhteyden muodostaminen Bluetooth® Low Energy -laitteiden kanssa ei ehkä ole mahdollista
 • Bluetooth®-laitteiden on tuettava SPP-profiilia
 • Kantama voi vaihdella suuresti riippuen ulkoisista olosuhteista, mukaan lukien työssä käytetystä vastaanottimesta.

Suljetut huonetilat ja metalliesteet (esim. seinät, hyllyt, matkalaukut jne.) saattavat pienentää Bluetooth®-kantamaa huomattavasti. Bluetoothin käyttö voi lyhentää myös laitteen käyttöaikaa.

Vetovoima

Laskettu enimmäisvetovoima niittauksen aikana. Useat tekijät vaikuttavat siihen, esim.:

 • Sisäänmenojännite
 • Akun tyyppi
 • Akun lataustila
Niitin halkaisija

Niitin halkaisija saadaan mittaamalla suukappaleiden reiän halkaisija. Useat tekijät vaikuttavat siihen, esim.:

 • Mittaustekniikat, esimerkiksi käytettävät mittalaitteet
Iskun pituus

Useat tekijät vaikuttavat siihen, esim.:

 • Mittaustekniikat, esimerkiksi käytettävät mittalaitteet