TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEKTRIČNIH ALATA I ALATA ZA MERENJE

Proizvodi kompanije Robert Bosch Power Tools GmbH su razvijeni i proizvedeni u skladu sa standardima visokog kvaliteta i opšteprihvaćenim pravilima tehnologije. Tehnički podaci i funkcije naših proizvoda se redovno proveravaju tokom razvoja i u serijskoj proizvodnji primenom statističkih metoda. Na ovaj način obezbeđujemo da proizvodi ispunjavaju naše standarde kvaliteta i očekivanja korisnika u najvećoj mogućoj meri.

Međutim, normalno je da stvarne performanse alata variraju od uređaja do uređaja. Specifična primena alata i uslovi okruženja imaju značajan uticaj. Odgovarajuće tehničke informacije, npr. na pakovanju i u priručnicima, se odnose na prosečne vrednosti i primenjuju na proizvode i dodatni pribor kada su novi. U nastavku možete naći egzemplarni pregled najvažnijih faktora koji utiču na stvarne performanse električnih alata u odnosu na njihovu primenu i uslove okruženja.

TIPIČNE IKONE I VREDNOSTImogu da se razlikuju u zavisnosti od modela

Snaga

Nazivna snaga električnog alata se meri u skladu sa IEC 62841-1.Ekvivalentna snaga bežičnih (akumulatorskih) alata označava performanse u poređenju sa sličnim električnim alatima. Ekvivalentna snaga zavisi od kapaciteta, tipa, stanja napunjenosti, temperature i ispravnosti/starosti akumulatora.

Broj obrtaja

Brzina rotacije naših električnih alata je navedena kao maksimalna vrednost u uslovima bez opterećenja, koja se ne prekoračuje kako bi se izbegle nezgode sa neodgovarajućim dodatnim priborom. Zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • Izabrani stepen prenosa
 • status alata, kao što su status pohabanosti i temperatura, koji utiče na performanse akumulatora i viskoznost unutrašnjeg podmazivanja
 • električni ulazni napon i struja, stanje napunjenosti akumulatora
 • opterećenje koje je uzrokovano dimenzijama i masom dodatnog pribora

Prečnik vijaka

Performanse uvrtanja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr...

 • primena, koja zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), dimenzija šrafova itd.
 • vrsta, kvalitet i status bitova (podesno za primenu) i šrafova (pun/delimičan navoj, tip glave, premaz, kvalitet itd.)
 • brzina rotacije (koristite 1. stepen prenosa za veći obrtni momenat mekog uvrtanja)
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • tehnika rada, npr. sila koju primenjuje rukovalac
Obrtni moment

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) naših električnih alata zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. ...

 • postavka stepena prenosa
 • vrsta i status dodatnog pribora (npr. krutost, hod između alata i bita)
 • habanje alata
 • tehnike rada rukovaoca, poput sile koja se primenjuje za držanje/fiksiranje alata i fiksiranje predmeta obrade
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata

Zatezni moment naših udarnih odvrtača i odvijača zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • vrsta i status dodatnog pribora (npr. krutost, hod između alata i bita)
 • veličina, vrsta, dužina itd. vijka
 • habanje alata
 • tehnike rada rukovaoca, poput sile koja se primenjuje za držanje/fiksiranje alata i fiksiranje predmeta obrade
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata
 • podešavanje brzine

Obrtni moment odvajanja naših udarnih odvrtača i odvijača zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • vrsta i status dodatnog pribora (npr. krutost, hod između alata i bita)
 • veličina, vrsta, dužina itd. vijka
 • habanje alata
 • tehnike rada rukovaoca, poput sile koja se primenjuje za držanje/fiksiranje alata i fiksiranje predmeta obrade
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata
 • podešavanje brzine
 • rđa, farba itd. na vijku/navrtki
Dimenzija

Dužina naših bušilica-odvrtača se meri sa otvorenom steznom glavom.

Performanse

Performanse testerisanja, bušenja, glodanja, sečenja i osvetljenja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su, npr. ...tip, kvalitet i status dodatnog pribora (izbor odgovarajućeg sečiva, bita...)

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), dimenzija dodatnog pribora, dubine sečenja itd.
 • dobro pričvršćen predmet obrade/mašina – npr. bez vibracija pri radu sa ubodnom testerom
 • podmazivanje u nekim primenama
 • tehnike rada, npr. sila koju primenjuje rukovalac ili smer granulacije drveta u odnosu na smer sečenja
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
Trajanje punjenja

Vreme punjenja naših akumulatora zavisi od nekoliko faktora kao što su npr...

 • stanje napunjenosti akumulatora pre početka punjenja
 • ambijentalna temperatura i temperatura akumulatora
 • ispravnost akumulatora

Litijum-jonski akumulatori stare tokom radnog veka, što dovodi do smanjenja ispravnosti (pad upotrebljivog kapaciteta akumulatora)Stepen starenja zavisi od istorije korišćenja akumulatora, na primer broja ciklusa punjenja, vrste punjenja (brzo, sporo), nivoa ispražnjenosti (stalno pražnjenje do „praznog“ može vremenom da smanji kapacitet akumulatora) i nivoa snage potrebne za primenu.

Broj udaraca

Broj udaraca (npr. udaraca po minutu) naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr. ...

 • status alata, kao što su status pohabanosti i temperatura, koji utiče na performanse akumulatora i viskoznost unutrašnjeg podmazivanja
 • električni ulazni napon i struja, stanje napunjenosti akumulatora
 • opterećenje koje je uzrokovano dimenzijama i masom dodatnog pribora
Energija udarca

Udarna energija naših električnih alata se meri u skladu sa procedurom EPTA 05:2016 i zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. ..

 • veličina burgije (veliki čekići su efikasniji sa velikim burgijama, a mali sa malim).
 • sila koju primenjuje rukovalac (čekići: za napredak u radu je bitno da rukovalac ne primenjuje dodatni pritisak; udarne bušilice: dodatni pritisak podržava brži napredak u radu)
 • status alata i akumulatora (npr. temperatura)
 • ambijentalni pritisak i temperatura
Vreme rada akumulatora

Vreme rada akumulatora naših akumulatorskih proizvoda zavisi od nekoliko faktora kao što su:

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od
  • svojstava materijala predmeta obrade (na primer visine i gustine trave, gustine drveta...)
  • dimenzija predmeta obrade (na primer zapremine guma, prečnika i dužine šrafova...)
  • tehnika i brzine rada (na primer sile koju primenjuje rukovalac ili brzine pomeranja i preklapanja linija tokom košenja travnjaka ili orezivanja žive ograde) (najduže vreme rada se tipično može postići u uslovima bez opterećenja.)
 • ambijentalna temperatura – optimalne performanse akumulatora se mogu postići u opsegu 15–25°C. Na niskim temperaturama, dostupno vreme rada i snaga akumulatora su smanjeni.
 • ispravnost akumulatora

Litijum-jonski akumulatori stare tokom radnog veka, što dovodi do smanjenja ispravnosti (pad upotrebljivog kapaciteta akumulatora)Stepen starenja zavisi od istorije korišćenja akumulatora, na primer broja ciklusa punjenja, vrste punjenja (brzo, sporo), nivoa ispražnjenosti (stalno pražnjenje do „praznog“ može vremenom da smanji kapacitet akumulatora) i nivoa snage potrebne za primenu.

Otpornost na vlagu

IP zaštita se testira u skladu sa standardizovanom procedurom, npr. IEC 62841.Navedena IP ocena predstavlja stepen zaštite koju pružaju kućišta. Međutim, ukoliko su kućišta električnih alata oštećena ili pohabana, stepen zaštite može da se razlikuje.

Performanse usisavanja

Brzina protoka, pritisak usisavanja i brzina vazduha zavise od statusa filtera, zaptivki i creva. Naročito kontaminacija može da smanji ove vrednosti.

Struja punjenja

Stvarna struja punjenja zavisi od tipa akumulatora. Može da varira sa temperaturom akumulatora i punjača, kao i sa ambijentalnom temperaturom.

Temperatura vazduha fenova za vreli vazduh

Temperatura zavisi od kapaciteta, tipa, stanja napunjenosti, temperature i ispravnosti/starosti akumulatora. Meri se na temperaturi okruženja od 20–25 °C.

Težina

Težina naših akumulatorskih alata se meri bez akumulatora, ako nije izričito navedeno drugačije. Meri se u skladu sa IEC62841-1, 5.17 i 5.17 ili EPTA procedurom 01:2014.Težina alata varira u malom opsegu, na osnovu uobičajenih tolerancija za delove

Kapacitet

Upotrebljivi kapacitet akumulatora zavisi od profila opterećenja primene.Litijum-jonski akumulatori stare tokom radnog veka, što dovodi do smanjenja upotrebljivog kapaciteta akumulatora (pad ispravnosti akumulatora).Stepen starenja zavisi od istorije korišćenja akumulatora, na primer broja ciklusa punjenja, vrste punjenja (brzo, sporo), nivoa ispražnjenosti (stalno pražnjenje do „praznog“ može vremenom da smanji kapacitet akumulatora) i nivoa snage potrebne za primenu.

Vibracije i buka

Vrednosti nivoa vibracija i emisije buke se mere u skladu sa standardizovanom mernom procedurom, npr. EN 62841‑2-x.

Navedene vrednosti nivoa vibracija i emisije buke predstavljaju glavne primene električnih alata. Međutim, ako se električni alat koristi za druge primene, s drugačijom silom pomicanja, drugačijim ili pohabanim priborom ili ako se loše održava, vrednost nivoa vibracija i emisije buke može da se razlikuje. Ovo može znatno da poveća emisije vibracija i buke tokom ukupnog vremena rada

Elektronska detekcija ugla

Apsolutna tačnost merenja može da varira u zavisnosti od različitih uslova (npr. neusklađenosti alata sa šrafom na osnovu interakci-je između bita odvrtača i/ili adaptera; ujednačenost površine na koju se poziva; itd.)

Tačnost

Tačnost merenja naših mernih alata zavisi od različitih faktora, uključujući:

 • Oscilacije temperature, veoma visoke/niske ambijentalne temperature
 • Vibracije, maglu, dim ili direktnu sunčevu svetlost
 • Materijal i veličinu, ponašanje po pitanju refleksije predmeta merenja
 • Putanju merenja
 • Dubine predmeta
 • Materijal i veličinu predmeta
 • Materijal i svojstva podloge.

Navedene vrednosti pretpostavljaju uobičajene do povoljne ambijentalne uslove.

Pored toga, za daljinomere se očekuje odstupanje koje zavisi od rastojanja u mm/m (dodatne detalje potražite u uputstvu za upotrebu).Osim toga, za termovizijske kamere i termodetektore, na preciznost može da utiče određena temperatura površine (dodatne detalje potražite u uputstvu za upotrebu.)

Rastojanje merenja

Rastojanje merenja naših mernih alata zavisi od različitih faktora, uključujući:

 • Pozadinsko osvetljenje i refleksivnost cilja

Na primer, belo okrečeni zid i slabo pozadinsko osvetljenje imaju pozitivan uticaj, tamni zid i svetlo pozadinsko osvetljenje imaju negativan uticaj.

 • Veličina predmeta, materijal i stanje, kao i homogenost i vlažnost podloga

Na primer, homogena i suva podloga ima pozitivan uticaj na rastojanje merenja, dok homogena i vlažna podloga ima negativan uticaj.

Radni opseg i dubina

Merni opseg naših mernih alata zavisi od nekoliko faktora, uključujući:

 • Na radni prostor mogu negativno uticati nepovoljni uslovi okruženja(npr. direktna sunčeva svetlost).
Bluetooth

Korišćenje/domet Bluetooth veze zavisi od niza faktora, uključujući:

 • U zavisnosti od modela i operativnog sistema, možda neće biti moguće uspostavljanje veze sa Bluetooth® Low Energy uređajima
 • Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju SPP profil
 • Domet može da varira u velikoj meri u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući korišćeni uređaj za prijem.

Bluetooth® domet može biti značajno manji u zatvorenim prostorijama i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere itd.), a korišćenje Bluetooth veze može uticati i na kraće vreme rada.

vučna sila

Maksimalna vučna sila izračunata tokom procesa zakivanja. Zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • električni ulazni napon
 • tip akumulatora
 • stanje napunjenosti akumulatora
Prečnik zakivka

Prečnik zakivka se dobija merenjem prečnika otvora čaura za pop-nitne. Zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …c

 • tehnike merenja, npr. merna oprema koja se koristi
Dužina hoda

Zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • tehnike merenja, npr. merna oprema koja se koristi
Bosch korisnička podrška

Ponedeljak - petak: 8 - 17 časova

Ovlašćeni servisi

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

FAQ

Najčešća pitanja koja se odnose posebno na našu uslugu popravke, preuzimanja i rezervnih delova.