Zastosowanie

Wybierz prawidłowe elektronarzędzie Bosch dla danej pracy. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wykona pracę lepiej, z prędkością, do jakiej jest przystosowane.

Bosch Professional

Kontrola szlifierki

Wymagana dla zapewnienia bezpiecznej pracy elektronarzędzia oraz bezpieczeństwa osoby obsługującej oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Kontrola szlifierki
Źródło zasilania
Odłączenie od źródła zasilania
Odłączenie od źródła zasilania

Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia do przechowywania należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub odłączyć akumulator. Ten środek ostrożności ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.

Elektronarzędzia sieciowe: Prawidłowe użytkowanie przewodu
Elektronarzędzia sieciowe: Prawidłowe użytkowanie przewodu

 • Nie używać przewodu do innych celów. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani przesuwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmować wtyczki z gniazda, pociągając za prze‌wód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, na‌leży go trzy‌mać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho‌mych części. Uszkodzo‌ne lub splą‌tane przewody zwię‌ksza‌ją ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 • Przewód zasilający należy trzymać z dala od tarczy ściernej oraz szlifowanych/ciętych materiałów.

Elektronarzędzia akumulatorowe: Prawidłowe użytkowanie akumulatora
Elektronarzędzia akumulatorowe: Prawidłowe użytkowanie akumulatora

 • Akumulatory wymagają skontrolowania w celu stwierdzenia, czy nie posiadają widocznych uszkodzeń np. w wyniku upadku
 • Upewnij się, że akumulator został naładowany do pełna
 • Należy zapewnić przechowywanie akumulatora w temperaturach 0 – 45C° (32 – 113°F)

Kontrola szlifierki
Osłona
Osłona
Osłona

Osłony muszą zostać zamontowane w elektronarzędziu i prawidłowo ustawione, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Przed użyciem szlifierki należy wymienić uszkodzone osłony, ponieważ w razie pęknięcia obracającej się tarczy ściernej może spowodować poważne obrażenia.

Uwaga: Należy użyć właściwej osłony w zależności od zastosowania [szlifowanie, cięcie], przestrzegając przy tym lokalnych regulacji

Rękojeść boczna
Rękojeść boczna

Rękojeść boczną należy zamontować po zasłoniętej stronie elektronarzędzia. Upewnij się, że rękojeść boczna nie jest zamontowana po odsłoniętej stronie.

Kontrola szlifierki
Kontrola tarczy
Skontroluj tarczę
Skontroluj tarczę

Nie wolno używać uszkodzonego osprzętu. Przed każdym użyciem należy skontrolować osprzęt. Kontrola może obejmować takie przykładowe elementy, jak sprawdzenie tarcz ściernych pod kątem ubytków i pęknięć, sprawdzenie talerza szlifierskiego pod kątem pęknięć, starcia lub nadmiernego zużycia, sprawdzenie szczotki drucianej pod kątem luźnych lub połamanych drutów, sprawdzenie tarczy diamentowej pod kątem brakujących segmentów. W razie upadku elektronarzędzia lub osprzętu należy sprawdzić, czy nie uległy one lub w razie potrzeby użyć innego, nieuszkodzonego osprzętu.

Maksymalna prędkość obrotowa
Maksymalna prędkość obrotowa

 • Nie wolno używać tarczy o maksymalnej prędkości obrotowej niższej niż nominalna prędkość obrotowa szlifierki. Osprzęt obracający się z szybszą prędkością niż dopuszczalna nominalna prędkość obrotowa, może pęknąć, a jego fragmenty odprysnąć.
 • Maksymalna prędkość obrotowa w obrotach na minutę (obr./min; min–1) jest podana na każdej tarczy. Nigdy nie wolno przekraczać tej prędkości.
 • Tarcze spojone mają datę przydatności do użycia. NIE WOLNO używać tarczy po upływie daty przydatności do użycia.

UWAGA: Należy użyć lokalnych systemów konwersji dla jednostek m/s, obr./min i in.

Dopuszczalne zastosowania
Dopuszczalne zastosowania

Nie należy używać osprzętu, który nie jest przeznaczony dla danego elektronarzędzia lub zalecany przez producenta. Sama możliwość zamontowania osprzętu w elektronarzędziu nie oznacza, że powinien on być używany. Zajrzyj do instrukcji obsługi, aby zapoznać się z zalecanym osprzętem.

Średnica tarczy
Średnica tarczy

 • Nie montuj w szlifierce tarcz o niewłaściwej średnicy ani nie modyfikuj wielkości otworu montażowego
 • Średnica zewnętrzna i grubość stosowanego osprzętu muszą odpowiadać wymiarom zalecanym dla danego elektronarzędzia. Nieprawidłowe rozmiary osprzętu utrudniają działanie elementów zabezpieczających oraz ich kontrolę.
 • Nie wolno używać zużytych tarcz przeznaczonych do większych szlifierek. Tarcza przeznaczona do większej szlifierki nie jest odpowiednia do pracy z wyższą prędkością obrotową, która jest charakterystyczna dla mniejszej szlifierki, i może pęknąć.
UWAGA DOT. AMERYKI PÓŁNOCNEJ: Standardowy rozmiar wrzeciona wynosi 5/8" x 11. Rozmiar otworu wynosi 7/8". Na osprzęcie jest umieszczona informacja o rozmiarze otworu, ale nie ma informacji o rozmiarze wrzeciona.
W dużych szlifierkach kątowych standardowy rozmiar wrzeciona wynosi 5/8" x 11, a rozmiar otworu 7/8". W przypadku dużych tarcz wymagane jest użycie kołnierza mocującego.

UWAGA DOT. EUROPY: Standardowy rozmiar wrzeciona wynosi M14 x 2,0. Rozmiar otworu wynosi 20 mm. Na osprzęcie jest umieszczona informacja o rozmiarze otworu, ale nie ma informacji o rozmiarze wrzeciona.

Przygotowanie do szlifowania

Przygotowanie do szlifowania
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Zamocowanie obrabianego elementu
Zamocowanie obrabianego elementu

Obrabiany element należy zamocować za pomocą zacisków, jeśli nie jest on wystarczająco ciężki, aby jego obróbka była bezpieczna. Obrabiany element zamocowany za pomocą zacisków lub imadła jest lepiej zabezpieczony niż element przytrzymywany ręką.

Podparcie większych obrabianych elementów
Podparcie większych obrabianych elementów

Duże płyty i duże obrabiane elementy należy podeprzeć, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu elektronarzędzia. Duże obrabiane elementy mają tendencję do uginania się pod własnym ciężarem, dlatego podpory należy ustawiać pod przecinanym elementem w pobliżu linii cięcia i na krawędziach elementu, po obu stronach tarczy

Właściwe ustawienie elektronarzędzia względem obrabianego elementu
Właściwe ustawienie elektronarzędzia względem obrabianego elementu

 • Obrabiany element / obszar musi znajdować się zawsze naprzeciwko użytkownika
 • Należy zapewnić prawidłowe ustawienie osłony
 • Należy zapewnić prawidłową pozycję użytkownika

Przygotowanie do szlifowania
Stanowisko pracy
Materiały łatwopalne
Materiały łatwopalne

Należy upewnić się, że w miejscu pracy nie znajdują się materiały łatwopalne i nie dopuszczać do nagromadzenia łatwopalnego pyłu. Podczas pracy szlifierką wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

Wentylacja
Wentylacja

Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane

Chroń siebie i osoby znajdujące się w pobliżu
Chroń siebie i osoby znajdujące się w pobliżu

Podczas obsługi szlifierki należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby znajdowały się w bezpiecznej odległości. Czynniki rozpraszające mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

Przygotowanie do szlifowania
Posługiwanie się szlifierką
Obsługa oburącz
Obsługa oburącz

Nigdy nie pracować szlifierką, używając tylko jednej ręki. Szlifierki zawsze należy używać z zamontowaną rękojeścią boczną.

 Wznawianie cięcia
Wznawianie cięcia

Nie wolno wznawiać operacji cięcia, gdy tarcza znajduje się w obrabianym elemencie. Tarczę można ostrożnie włożyć w naciętą szczelinę, dopiero gdy osiągnie pełną prędkość obrotową. Jeżeli elektronarzędzie zostanie ponownie uruchomione, gdy tarcza znajduje się w przecinanym elemencie, tarcza może zakleszczyć się, wyskoczyć z materiału albo spowodować odrzut

Odkurzacz
Odkurzacz

Podczas stosowania szlifierki do obróbki materiałów kamiennych należy używać odkurzacza i maski przeciwpyłowej

Gorące powierzchnie
Gorące powierzchnie

Podczas cięcia i szlifowania materiałów, zwłaszcza metalu, dochodzi do wydzielania się ciepła wskutek tarcia.

Czego nie robić?
Czego nie robić?

 • Podczas pracy ze szlifierkami przenośnymi nie wolno używać żadnych cieczy chłodzących.
 • Nie wolno odkładać szlifierki na podłogę lub powierzchnię roboczą, dopóki nie dojdzie do całkowitego zatrzymania tarczy. Obracający się osprzęt może zaklinować się w powierzchni, w konsekwencji czego elektronarzędzie zacznie zachowywać się w sposób niekontrolowany

Użytkowanie szlifierki

Użytkowanie szlifierki
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Odłączenie od źródła zasilania
Odłączenie od źródła zasilania

Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia do przechowywania należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub odłączyć akumulator. Ten środek ostrożności ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia

Zapobieganie niezamierzonemu uruchomieniu
Zapobieganie niezamierzonemu uruchomieniu

Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania lub podłączeniem akumulatora, podniesieniem albo transportem urządzenia, należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na włączniku lub podłączenie do zasilania elektronarzędzia, którego włącznik znajduje się w pozycji włączonej, może stać się przyczyną wypadków.

Przechowywanie
Przechowywanie

Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy zezwalać na obsługę elektronarzędzia osobom, które nie są z nim obeznane lub nie zapoznały się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi elektronarzędzia. Szlifierki w rękach nieprzeszkolonych użytkowników są niebezpieczne.

Użytkowanie szlifierki
Montaż tarczy i osłony
Zwróć uwagę na kierunek montażu kołnierza
Zwróć uwagę na kierunek montażu kołnierza

Nigdy nie wolno montować kołnierzy w odwróconej pozycji

Dokręcanie
Dokręcanie

 • Należy prawidłowo zamontować tarczę, używając przy tym blokady wrzeciona i dostarczonego klucza
 • Nie należy zbyt mocno dokręcać nakrętki mocującej. Założyć tarczę w urządzeniu i ręką dokręcić ją dostarczonym kluczem. Nie należy używać żadnych elektronarzędzi do zamocowania tarczy, ponieważ jej późniejsze zdjęcie może być trudne, a tarcza może ulec uszkodzeniu.

Montaż tarczy X-LOCK i osłony
Montaż tarczy X-LOCK i osłony

Przyłóż osprzęt do uchwytu montażowego X-LOCK, wyrównać pozycję otworu mocującego, dopasowując go do kształtu złącza montażowego X-LOCK.

Dociśnij osprzęt, aby zaskoczył w uchwycie X-LOCK. Wyraźnie słyszalne kliknięcie osprzętu sygnalizuje zamocowanie na szczękach zaciskowych.

Sprawdź, czy krawędź złącza montażowego X-LOCK została prawidłowo umieszczona w szczelinach szczęk zaciskowych X-LOCK. Jeżeli górna powierzchnia złącza montażowego X-LOCK znajduje się wyżej niż wskaźnik wysokości zamocowania w kształcie litery „V” (znajdujący się po obu stronach uchwytu montażowego X-LOCK), osprzętu X-LOCK nie wolno używać do czasu wyeliminowania tego problemu poprzez oczyszczenie uchwytu montażowego X-LOCK lub wymianę osprzętu.

UWAGA:

Nie wolno próbować odciągnąć dźwigni zwalniającej przed całkowitym zatrzymaniem tarczy.

Pliki do pobrania

Tutaj możesz pobrać i wydrukować dodatkowe informacje na temat technologii bezpieczeństwa Bosch.

INFORMACJA O PRODUKTACH

Pytania o elektronarzędzia, narzędzia pomiarowe i osprzęt Bosch Professional.

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Serwis elektronarzędzi

Pytania dotyczące napraw, serwisu oraz części zamiennych do elektronarzędzi.

Centralny Serwis Elektronarzędzi Bosch
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Pytania i odpowiedzi
Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.
Dowiedz się więcej

INFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Pytania dotyczące zakupów, płatności i zwrotów zamówionych produktów.

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej