Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Τιμές / Υλικά παράδοσης

Πλάκα μέτρησης οροφής για BL 130 I / BL 200 GC

Αριθμός παραγγελίας: 2 607 001 301

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: